Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 156 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ф50Фізер, І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : Метакритичне дослідження / І. Фізер ; [Пер. з англ. В.С.Брюховецького]. — Київ : КМ Academia, 1993. — 111 c. : іл. *1Філологічні науки  У корзину
2Ф50Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : [підруч. для студентів хім.-технол. і екол. спец. вузів] / [Запольський А.К., Мішкова-Клименко H.А., Астрелін І.М. та ін.]; за заг. ред. Запольського А.К. — Київ : Лібра, 2000. — 551 с. : іл., табл.50Техніка  У корзину
3Ф50Физика твердого тела : Энцикл. слов. / НАН Украины. Отд-ние физики и астрономии. Ин-т физики Ин-т магнетизма. — Киев : Наук. думка, 1996-. Т. 2 ; Гл. ред. Барьяхтар В.Г. П-Я, 1998. — 643, [1] с.1Природничі науки  У корзину
4Ф50Фізика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Погребняк, С. В. Горбань, В. О. Гаркушева, О. В. Пащенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. екології та фізики. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. — 345 с. : табл. *0Природничі науки  У корзину
5Ф50Физика твердого тела : Энцикл. слов. / НАН Украины. Бюро отд-ния физики и астрономии. Ин-т физики. — Киев : Наук. думка, 1996-. Т. 1 ; Гл. ред. Барьяхтар В.Г. А-О, 1996. — 650, [1] с.1Природничі науки  У корзину
6Ф50Фізичні засади технології ТОНТОР / Г. С. Тимчик [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2010. — 351 с. : табл. *1Техніка  У корзину
7Ф50Фізичне моделювання електромагнітних полів у геологічному середовищі / В. М. Кобзова, С. А. Дещиця, Б. Т. Ладанівський, І. П. Мороз ; [ред. О. І. Калашникова] ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна, Карпат. від-ня. — Київ : Наук. думка, 2008. — 166, [1] с. : іл., табл., [2] арк. кольор. іл.1Техніка  У корзину
8Ф50Фізичні основи теорії надійності : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. - 215 с.16Техніка  У корзину
9Ф53Филиппова, Л. Я. Компьютерная этика : Морал.-этич. и прав. нормы для пользователей компьютер. сетей : Учеб. пособие / Л.Я.Филиппова, В.С.Зеленецкий ; Харьк. гос. акад. культуры и др. — Харьков : ООО «Кроссроуд», 2006. — 209 с.1Держава і право  У корзину
10Ф53Филиппова, Н. Месса любви : [сб. стихов] / Наталья Филиппова. — Киев : Логос, 2008. — 158, [1] с. : ил., портр.2Художня література  У корзину
12345678910111213141516