Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Україна в словах : Мовокраїнознав. словник-довід. : Навч. посіб. для учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій, студ., усіх, хто вивч. укр. мову / [С.Горожанова, Н.Данилюк, С.Коробчук та ін. ; Упоряд. Н.Данилюк]. — Київ : Вид. центр «Просвіта», 2004. — 702, [1] с., [8] арк. фотоіл.1Історія  У корзину
2У45Українські архівісти : [У 3 вип.] / Укр. держ. НДІ арх. справи та документознавства. — Київ,.-. Вип. 3 (1970-1990-ті роки) / [Упоряд. Л.М.Федорова ; Редкол.: І.Б.Матяш (відп. ред.) та ін.], 2003. — 282, [1] c. : портр.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3У45Українсько-російський словник з гірничої справи. У 2 т. Т. 1. А-Н. - Донецьк: Донбас, 2011. - 420 с.3Техніка  У корзину
4У45Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / наук. ред. Віталій Дончик. — Київ : Наук. думка, 2015-. Т. 1 : Літературні дискусії першої половини XX століття / [упоряд. та авт. прим.: О. А. Бартко, О. І. Гожик, А. В. Матющенко], 2015. — 716, [1] с.6Філологічні науки  У корзину
5У45Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАНУ. — Київ, 2000-. 2000: Вип. 7.1Історія  У корзину
6У45Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Філіпенко А.С., Будкін В.С., Гальчинцький А.С. та ін.]. — Київ : Либідь, 2002. — 470 с. ***1Економіка  У корзину
7У45Українська мова : Підруч. для пед. уч-щ спец. «Викладання в почат. кл. загальноосвіт. шк.» / [Бурлака Т.К., Горпинич В.О., Дудик П.С. та ін.]. — Київ : Вища шк., 1993. Ч. 1 ; За ред. Дудика П.С. 1993. — 414, [1] с. * *1Філологічні науки  У корзину
8У45Український орфографічний словник : понад 175 000 слів. — Вид. 9-е, переробл. і доп. — Київ : Довіра, 2009. — 1011 с. — (Словники України).2Філологічні науки  У корзину
9У45Український правопис. - Стереотип. вид. - Київ : Наук. думка, 2003. - 406 с.1Філологічні науки  У корзину
10У45Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. Вип. 15 / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - Київ, 2008. - 479 с.1Мистецтво  У корзину
123456789101112131415161718192021222324