Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 510 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С69Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних речовин : Наук.-метод. зб. / Громад. орг. «Молодіж. центр з пробл. трансформації соц. сфери СОЦІУМ-XXI», Школа соц. роботи Нац. ун-ту «Києво-Могилянська Академія». — Київ, 2003. — 121 с. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
2С69Социальные коммуникации : (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник / [авт.-сост.: В. А. Ильганаева]. — Харьков : Гор. тип., 2009. — 391 с. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
3С69Соціологія : підручник / [Городяненко В.Г., Гілюн О.В., Демічева А.В. та ін.] ; за ред. В.Г.Городяненка. — 3-е вид., перероб. допов. — Київ : Вид. центр «Академія», 2008. — 542 с. : табл. — (Альма-матер).4Суспільні науки в цілому  У корзину
4С69Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України / Федулова Л.І., Захарін С.В., Данько М.С. [та ін.] ; за ред. Л.І.Федулової ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. — Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2007. — 469 с. : іл., табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.1Економіка  У корзину
5С69Соціологія : корот. енцикл. словник / Соціол. ассоц. України ; під заг. ред. В.І.Воловича ; [уклад.: Волович В.І. та ін.]. — Київ : Укр. Центр духов. культури, 1998. — 727, [1] с. : іл.1Суспільні науки в цілому  У корзину
6С69Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів : матеріали доп. та повідомлень Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 27 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Ужгор. нац. ун-т”, Каф. соціології та соц. роботи ; [за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора]. — Ужгород : РІК-У, 2019. — 116 с. : іл., табл. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
7С69Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”, Каф. документознавства ; [редкол.: В. П. Коцур (голов. ред.) та ін.]. — Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ ”Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Г. Сковороди”, 2016-. 2019: Вип. 7 : Серія ”Філологічні науки” * *1Філологічні науки  У корзину
8С69Соціологія : підруч. для соціогуманіт. спец. вищ. навч. закладів / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління ; [Євтух В. Б. та ін. ; гол. ред. В. Б. Євтух]. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — 359 с. : табл.3Суспільні науки в цілому  У корзину
9С69Социально-правовые аспекты клонирования человека = Socio-juridical aspects of human cloning / [Киселев Н.Н., Короткий Т.Р., Кравченко А.Н. и др. ; Предисл., сост. Шевчук Е.Н., Короткий Т.Р.]. — Одесса : ЛАТСТАР, 2001. — 253 с.1Філософські науки  У корзину
10С69Соціокультурні чинники становлення сучасної парадигми психотерапевтичної допомоги особистості / [З. Г. Кісарчук та ін.] ; за ред. З. Г. Кісарчук ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 275 с. : іл., табл.1Медицина  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051