Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 510 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С68Сохань, С. В. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Світлана Сохань ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2019-. Вип. 1 : Акти і документи Михайлівського Золотоверхого монастиря (1522-1785) : археол. дослідж. : наук. каталог / [редкол.: М. А. Філіпович (голова) та ін.], 2019. — 378, [1] с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2С68Сучасний російсько-український українсько-російський словник : 30000 слів + граматика / упоряд. М.А. Тищенко. - Донецьк : БАО, 2013. - 384 с.1Філологічні науки  У корзину
3С68Свідзинський, А. В. «Я виноград відновлення у ніч несу…» : Володимир Свідзинський – творець прекрасного. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 184 с.9Філологічні науки  У корзину
4С68Сохань, П. С. М.С.Грушевський і Academia: ідея, змагання, діяльність / Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. ; АН України. Ін-т укр. археографії ; [Ред. Л.Анастасьєва]. — Київ, 1993. — 318, [2] с., [8] арк. іл.2Історія  У корзину
5С69Соціологія : Підручник / [Городяненко В.Г., Гілюн О.В., Демічева А.В. та ін.] ; За ред. В.Г.Городяненка. — 3-є вид., перероб. і допов. — Київ : Вид. центр «Академія», 2006. — 542 с. : іл., табл. — (Альма-матер). * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
6С69Соціологія права : [Підруч. для студ. юрид. спец.] / [М.І.Панов, H.П.Осипова, Л.М.Герасіна та ін.] ; За ред. H.П.Осипової ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 2003. — 275 с. : іл., табл. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
7С69Стилос проти стилетів : Карпатська Україна у журналі «Пробоєм» (1934–1943) / Ужгород. нац. ун-т, НДІ україністики ім. М. Мольнара ; [упорядкув., передм. та прим. Л. Белея ; наук. ред. Л. Белей]. — Ужгород : Ґражда, 2009. — 227, [4] с. : іл. — (Ucrainica: ad fontes; кн. 5). * *1Історія  У корзину
8С69Соціологія і сучасні соціальні трансформації : матеріали II Міжнар. конф. студ. та молодих науковців (22-23 жовт. 2009 р.) / Ф-т соціології, Наук. т-во студ. та асп. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; [під ред. В. І. Судакова]. — Київ : Фенікс, 2010. — 160 с. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
9С69Соціологія : Терміни : Поняття : Персоналії : Навч. слов.-довід. для студ. / [Аза Л.О., Антипович О.Г., Астахова В.І. та ін. ; Уклад.: В.М.Піча та ін.] ; За ред. В.М.Пічі ; Соціол. асоц. України. — Київ : Каравела ; Львів : Новий Світ-2000, 2002. — 474, [2] с. — (Вища освіта в Україні).1Суспільні науки в цілому  У корзину
10С69Соціальна педагогіка: теорія і технології : [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Алєксєєнко Т.Ф., Басюк Т.П., Безпалько О.В. та ін.] ; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ : [Центр навч. л-ри], 2006. — 314 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051