Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 411 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П50Політологічні аспекти державного управління : навч. посіб. / [Ващенко К. О. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сича ; М-во освіти і науки України, Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. — 351 с. : іл., табл. * *1Політика  У корзину
2П50Політологічний енциклопедичний словник : [А-Я] / [Авер’янов В.Б., Алєксєєнко І.В., Андрєєв С.С. та ін. ; Упоряд. В.П.Горбатенко] ; За ред.: Ю.С.Шемшученка та ін. ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, Укр. асоц. політологів. — 2-е вид., допов. і перероб. — Київ : Генеза, 2004. — 735 с.3Політика  У корзину
3П50Політологія : [Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [Герасіна Л.М., Журавський В.С., Зимогляд В.Я. та ін. ; Редкол.: М.І.Панов та ін.]. — 2-е вид., перероб. і допов. — Київ : Вид. дім «Ін Юре», 2005. — 519 с.1Політика  У корзину
4П50Політологія : [підруч. для вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації] / [Ф. М. Кирилюк, М. І. Обушний, М. І. Хилько та ін.] ; за ред. Ф.М.Кирилюка. — Київ : Здоров’я, 2004. — 775 с. : табл.1Політика  У корзину
5П50Політологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.І. Штанько, Н.В. Чорна, Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова. - Вид. 2-е, перероб. та допов. - Київ : ИНКОС ; Центр учбової літ., 2007. - 288 с.1Політика  У корзину
6П50Політична економія : навч. посіб. / за ред. В.О. Рибілкіна, В.Г. Бодрова. - Київ : Академвидав, 2007. - 672 с. - (Альма-матер).1Економіка  У корзину
7П50Психологія управління в бізнесі : [навч. посіб. для підгот. бакалаврів усіх форм навчання / Е. Ф. Іпатов, К. М. Левківський, В. В. Павловський]. — Київ : НМЦВО, 2002. — 319 с. : іл., табл.1Психологія  У корзину
8П50Пултавська, Ванда. Саме життя. Книга про культуру відповідальності : [побудова добрих і щасливих стосунків у родинах] : пер. з пол. - Київ : Фенікс, 2010. - 254 с. ***68Психологія  У корзину
9П50Політична наука в Україні, 1991-2016. У 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 656 с.1Політика  У корзину
10П52Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України. У 2 т. Т. 1. До середини ХVІІ століття. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1993 . – 640 с.1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142