Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 98 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О72Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. Вип. 3. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації», м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. – Київ : Персонал, 2012. – 246 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2О74Осипова, Ю. В. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України / НАПрН України, НДІ інтелектуал. власності. — Київ : Інтерсервіс, 2017. — 272, [1] с.1Держава і право  У корзину
3О75Основи волонтерської діяльності в міжнародному спорті : навч.-метод. посіб. / [Авєріна О. І. та ін. ; за заг. ред. Євтуха В. Б. та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — 205, [1] с. : табл.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
4О75Осока, С. Небесна падалиця : поезія. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 141 с.73Художня література  У корзину
5О75Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. — Вид. 6-е, стер. — Київ : Либідь, 2006. — 632 с. ^110Психологія  У корзину
6О75Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посіб. / [В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський, О. В. Чунарьов] ; за ред. В. К. Хільчевського ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2015. — 154 с. : табл. ^1Природничі науки  У корзину
7О75Основи демократії : підручник для студентів ВНЗ / за заг. ред. А. Колодій. - 3-є вид., оновл. і допов. - Львів : Астролябія, 2009. - 832 с.3Політика  У корзину
8О75Осповат, Л. С. Гарсиа Лорка. - Москва : Мол. гвардия, 1965. - 430 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 16 (410)).1Філологічні науки  У корзину
9О75Основы валеологии. В 3 кн. Кн. 2. - Киев : Олимп. лит., 1999. - 351 с. : ил.1Медицина  У корзину
10О75Основи охорони праці : підручник / за ред. К. Н. Ткачука, М. О. Халімовського. - 2-е вид., допов. і переробл.. - Київ : Основа, 2006. - 448 с.1Економіка  У корзину
12345678910