Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 146 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О75Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. — Вид. 6-е, стер. — Київ : Либідь, 2006. — 632 с.109Психологія  У корзину
2О75Основи фрактальної психології : Проект психоекологічного оновлення / За ред. О.А.Донченка. — Київ : [Міленіум], 2006. — 470 с. : іл., табл.1Психологія  У корзину
3О75Основи філософії : підручник : інтегр. кредит.-модульний курс (для студ. нефілос. спец.) / [Алєксеева Л. О. та ін.] ; за ред. Л. М. Нікітіна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. — 322 с. ***1Філософські науки  У корзину
4О75Основи демократії : підручник для студентів ВНЗ / за заг. ред. А. Колодій. - 3-є вид., оновл. і допов. - Львів : Астролябія, 2009. - 832 с.2Політика  У корзину
5О75Основы валеологии. В 3 кн. Кн. 2. - Киев : Олимп. лит., 1999. - 351 с. : ил.1Медицина  У корзину
6О75Основи охорони праці : підручник / за ред. К. Н. Ткачука, М. О. Халімовського. - 2-е вид., допов. і переробл.. - Київ : Основа, 2006. - 448 с.1Економіка  У корзину
7О75Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посіб. / В. П. Бабак, А. Я. Білецький, О. П. Приставка, П. О. Приставка. - Київ : КВІЦ, 2003. - 431 с.1Природничі науки  У корзину
8О75Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: С. В. Старовойт та ін. ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. — 768, [1] с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9О75Основы валеологии. В 3 кн. Кн. 1. - Киев : Олимп. лит., 1998. - 434 с. : ил.1Медицина  У корзину
10О75Основи теорії кіл : підручник. Ч. 1 / Ю. О. Коваль та ін. ; за ред. В. М. Шокала та В. І. Правди. - Харків : Компанія СМІТ, 2008. - 432 с.1Техніка  У корзину
123456789101112131415