Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 122 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1О75Основи економічної теорії : У 2 кн. / За ред. Ю.В.Ніколенка. — Київ : Либідь, 1998. Кн. 1. — 2-е вид., перероб. і доп. Суспільне виробництво. Ринкова економіка / [Ніколенко Ю.В., Демківський А.В., Євтушевський В.А. та ін.], 1998. — 271 с. : іл. *1Економіка  У корзину
2О75Основи економічної теорії : У 2 кн. / За ред. Ю.В.Ніколенка. — Київ : Либідь, 1998. Кн. 2. — 2-е вид., перероб. і доп. Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві / [Ніколенко Ю.В., Демківський А.В., Євтушевський В.А. та ін.], 1998. — 270 с. : іл. *1Економіка  У корзину
3О75Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : Зб. матеріалів конф. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.», Нац. парлам. б-ка України ; [Уклад. Н.Казакова, О.Мастіпан ; Наук. ред. Т.Ярошенко]. — Київ, 2004. — 110 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4О75Оформлення дорожньо-транспортних пригод : навч. посіб. / Коробкін В.Ф., Єгоров С.В., Протченко С.М., Святенко А.А. ; Донец. юрид. ін-т, Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. — Донецьк : Норд-Прес, 2007. — 124 с. : табл. *1Економіка  У корзину
5О75Основи організації тактичної підготовки в підрозділах ОРС ЦЗ : навч. посіб. / Б. В. Болібрух, Р. В. Пархоменко, В. В. Кошеленко, Б. М. Перетятко. — Кам’янець-Поділ. : Медобори-2006, 2010-. Ч. 1 : 2010. — 351 с. : іл., табл. *0Військова наука  У корзину
6О75Основи волонтерської діяльності в міжнародному спорті : навч.-метод. посіб. / [Авєріна О. І. та ін. ; за заг. ред. Євтуха В. Б. та ін.]. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — 205, [1] с. : табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7О75Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. — Вид. 6-е, стер. — Київ : Либідь, 2006. — 632 с.302Психологія  У корзину
8О75Основи демократії : підручник для студентів ВНЗ / за заг. ред. А. Колодій. - 3-є вид., оновл. і допов. - Львів : Астролябія, 2009. - 832 с.1Політика  У корзину
9О75Основы валеологии. В 3 кн. Кн. 2. - Киев : Олимп. лит., 1999. - 351 с. : ил.1Медицина  У корзину
10О75Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: С. В. Старовойт та ін. ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. — 768, [1] с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345678910111213