Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 167 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З19Закордонне українство: сутність, структура, самоорганізація : підручник для студентів ВНЗ / за ред. В. Б. Євтуха. - Київ : Альтерпрес, 2011. - 304 с.1Політика  У корзину
2З19Законодавство України у сфері інтелектуальної власності : зб. законодав. актів : станом на 1 лют. 2013 р. / Верхов. Рада України, Ком. з питань науки і освіти ; [упоряд. М. М. Шевченко та ін. ; голова редкол. Л. М. Гриневич]. — Офіц. вид. — Київ : Парлам. вид-во, 2013. — 701, [1] с.1Держава і право  У корзину
3З21Закусило, О. К. Моделирование диалоговых процессов : [для специалистов в области искусственного интеллекта, когнитивных наук и компьютерного обучения] / О. К. Закусило, А. Ф. Верлань, И. А. Чмырь. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 255 с. : іл., табл. 3Природничі науки  У корзину
4З23Залізняк, Г. М. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній / Залізняк Г.М., Масенко Л.Т. ; НДІ соц.-екон. пробл. Києва, Центр. соціол. дослідж. «Громад. думка», Нац. ун-т «Києв.-Могилян. акад.». — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2001. — 92, [2] с. : іл., табл.2Суспільні науки в цілому  У корзину
5З26Замалеев, А. Ф. Мыслители Киевской Руси / А.Ф. Замалеев, В.А. Зоц. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Киев : Вища шк., 1987. - 183 с.1Філософські науки  У корзину
6З26Замовляння крові : антол. оповідань журн. "Київ" / упоряд. Т. Зарівна. - Київ : Фенікс, 2017. - 320 с.9Художня література  У корзину
7З27Занфірова, Т. А. Філософські аспекти трудового права / Т. А. Занфірова ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2009-. Ч. 1 : 2009. — 167 с.1Філософські науки  У корзину
8З27Занік, Ю. М. Філософія інтелекту: культурологічно-правовий аспект / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ПАІС, 2006. — 158 с.1Філософські науки  У корзину
9З28Занурення = Immersion : [виставка у Центрі сучас. мистецтва при НаУКМА : Київ, 21 трав. – 11 лип. 2004 р. : каталог / ред. Є. Онух ; пер.: О. Закидальська, О. Островська-Люта]. — Київ : Центр сучас. мистецтва при НаУКМА, 2004. — 59 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
10З34Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013-2014 рр.) : наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [відпов. ред. О. П. Бодак ; уклад.: Р. Л. Красій та ін.]. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. — 236 с. : табл.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011121314151617