Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 198 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З18Закарпатська обласна організація Національної спілки письменників України : довідник / уклад. О. Ігнатович ; передм. В. Густі. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. - 56 с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
2З18Закарпаття. Угорський погляд : путівник / відп. ред. Топоі Йосип. - Берегове ; Ужгород : ТОВ "Шарк", 2021. - 480 с. - угорська мова. *2Історія  У корзину
3З18Заклинський, М. Хмельницький як полководець. - Ню Йорк : Накладом Станиці УСС, 1950. - 32 с.-1Історія  У корзину
4З19Законодавство – бібліотекам України : Довід. вид. / Нац. парлам. б-ка України. — Київ, 2000-. Вип. 1 Загальні засади діяльності бібліотек, ч. 2 / [уклад.: Т. М. Слєпцова та ін. ; редкол.: О. К. Александрова (відп. ред.) та ін.], 2001. — 228 с. : табл. *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5З19Законотворчість : Слов. термінів і понять з міжнар. та європ. права / Укр. шк. законотворчості Ін-ту законодавства Верхов. Ради України та ін. ; [Редкол.: В.О.Зайчук та ін. ; Авт.-упоряд.: О.В.Богачова та ін.]. — Київ, 2005. — 157, [2] с. — (Бібліотека Української школи законотворчості).1Держава і право  У корзину
6З19Законопроектування / [Копиленко О. Л. та ін.] ; за ред. О. Л. Копиленка, О. В. Богачової. — Київ : Реферат, 2010. — 170 с. : іл., табл.1Держава і право  У корзину
7З19Закордонне українство: сутність, структура, самоорганізація : підручник для студентів ВНЗ / за ред. В. Б. Євтуха. - Київ : Альтерпрес, 2011. - 304 с.1Політика  У корзину
8З19Законодавство України у сфері інтелектуальної власності : зб. законодав. актів : станом на 1 лют. 2013 р. / Верхов. Рада України, Ком. з питань науки і освіти ; [упоряд. М. М. Шевченко та ін. ; голова редкол. Л. М. Гриневич]. — Офіц. вид. — Київ : Парлам. вид-во, 2013. — 701, [1] с.1Держава і право  У корзину
9З21Закусило, О. К. Моделирование диалоговых процессов : [для специалистов в области искусственного интеллекта, когнитивных наук и компьютерного обучения] / О. К. Закусило, А. Ф. Верлань, И. А. Чмырь. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 255 с. : іл., табл. 3Природничі науки  У корзину
10З23Залізняк, Г. М. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній / Залізняк Г.М., Масенко Л.Т. ; НДІ соц.-екон. пробл. Києва, Центр. соціол. дослідж. «Громад. думка», Нац. ун-т «Києв.-Могилян. акад.». — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2001. — 92, [2] с. : іл., табл.2Суспільні науки в цілому  У корзину
1234567891011121314151617181920