Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 100 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е45Економічна теорія : навч. посіб. / під керівництвом та наук. ред. В. Б. Захожая ; Міжрегіон. Акад. упр. Персоналом. — Київ : Персонал, 2016. — 520 с.156Економіка  У корзину
2Е45Економіко-математичне моделювання. Математичне програмування : навч. посіб. / М. М. Семко, М. М. Пискун, В. І. Панченко, В. В. Лаговський ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України. — Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2008. — 237 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
3Е45Економічна інформатика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.С.Григорків [та ін.]. — Чернівці : Книги-XXI, 2008. — 463 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
4Е45Екологічне право. Особлива частина : повний акад. курс : підручник / за ред. В. І. Андрейцева. - Київ : Істина, 2001. - 544 с.8Держава і право  У корзину
5Е45Економічна історія України : підручник / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич. - Київ : Вид. дім "Юрид. кн.", 2004. - 456 с.1Економіка  У корзину
6Е45Економічна теорія : Політекономія : Підручник / [В.Д.Базилевич, В.М.Попов, К.С.Базилевич та ін.] ; За ред. В.Д.Базилевича. — 3-е вид., перероб. і допов. — Київ : Знання-Прес, 2004. — 615 с. : іл., табл., портр. — (Вища освіта XXI століття).1Економіка  У корзину
7Е45Економіко-математичне моделювання : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т ; за ред. О. Т. Іващука. — Тернопіль : ТНЕУ, 2008. — 701 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
8Е45Економіка підприємства. Кн. 1. Структура, продукція, ресурси. Ч. 1 : курс лекцій. - Київ : НТУУ "КПІ", 2012. - 308 с.1Економіка  У корзину
9Е45Економічна теорія : Політекономія : підручник / [В.Д.Базилевич, В.М.Попов, К.С.Базилевич, H.І.Гражевська] ; За ред. В.Д.Базилевича. — 7-е вид., стер. — Київ : Знання-Прес, 2008. — 719 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
10Е45Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [Збірник] / НАН України. Ін-т політ. і этнонац. дослідж. НАН України ім. І.Ф.Кураса Укр. акад. політ. наук. Ін-т політ. наук. — Київ,.-. Т. 2 [Редкол.: О.О.Рафальський (голов. ред.) та ін.], 2006. — 580 с.2Політика  У корзину
12345678910