Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І52Іміджевий культурно-мистецький проект ”Артвізитівка Києва” (”Київська артвізитівка”) : [каталог / авт. і куратор проекту Черватюк Л. ; пер. Ручко Л.]. — Київ : Новий друк, 2017. — 77, [1] с. : іл., портр. — Текст укр., рос., англ.— На тит. арк. та обкл. дані парал. укр., рос., англ.— Текстівки парал. укр. рос. англ. 1Мистецтво  У корзину
2І54Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 груд. 2016 р. / Укр. центр наук. дослідж. ; заг. ред. О. А. Буценка ; упоряд. З. О. Босик. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 136 с. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
3І54Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. - Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. - 572 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4І55Імунологія : [Підруч. для студ. біол. спец. вищ. навч. закл.] / [А.Ю.Вершигора, Є.У.Пастер, Д.В.Колибо та ін.] ; За заг. ред. Є.У.Пастер. — Київ : Вища шк., 2005. — 599 с. : іл., табл., портр.1Медицина  У корзину
5І62Інженерна геофізика : підручник : [для студентів ВНЗ, а також фахівців-геофізиків наук. і виробн. орг.] / С. А. Вижва, В. І. Онищук, І. І. Онищук, М. В. Рева ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київський університет”, 2018. — 591 с. : іл., табл.3Природничі науки  У корзину
6І70Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України : аналіт. доп. / Ін-т всесвіт історії НАН України. - Київ, 2018. - 60 с.3Історія  У корзину
7І71Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України – 75 : 1930-2005 : Матеріали до історії / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні ; [Редкол.: В.Г.Скляренко (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Довіра, 2005. — 564, [1] с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
8І71Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України / [А. В. Носовський та ін.] ; за ред. А. В. Носовського ; НАН України, Від-ня фіз.-техн. пробл. енергетики НАН України. — Київ : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2018. — 73 с. : іл.1Техніка  У корзину
9І71Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування та дослідження архівного фонду Національної академії наук України (2000-2020) / [Березовська О. В. та ін. ; відп. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. — Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2021. — 341, [1] с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10І71Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : 1918-2018 : [історія фундації та соц. функції] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна]. — Київ : НБУВ, Ін-т рукопису, 2018. — 471 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718