Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 174 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історія української літературної критики та літературознавства : [Навч. посібник для студентів філол. фак. вузів]. — Київ : Либідь, 1996-. Кн. 1 [Упоряд.: Федченко П.М. та ін.] ; За ред. Федченка П.М., 1996. — 414, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
2І90Історик Олена Компан : матеріали до біогр. / упоряд. Я. Компан. — Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2007. — 531 с. 8Історія  У корзину
3і90Історія України : для дітей шк. віку. — (Передрук, з незначними скороченнями, львівського вид-ня ”Світу Дитини”, 1934 рік) ; 2-е вид. 1972. — Вінніпег, Канада : Видав. спілка ”Тризуб”, 1972. — 228 с. : іл.1Історія  У корзину
4І90Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / За ред. В.Г.Кремня ; [Уклад. О.О.Любар]. — Київ : Знання, 2005. — 767 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5І90Іконников, В. С. Історичні портрети / [Голов. ред. С.Головко ; Упорядкув., вступ. ст. В.Ульяновського]. — Київ : Либідь, 2004. — 426 с. : іл., портр. — (Пам’ятки історичної думки України).1Історія  У корзину
6І90Історія української науки на межі тисячоліть : зб. нак. пр. Вип. 34 / відп. ред. О. Я. Пилипчук. - Київ, 2008. - 250 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7І90Історія української літератури ХІХ століття. У 3 кн. Кн. 1. Перші десятиріччя ХІХ ст. : навч. посіб для ВНЗ / за ред. М.Т. Яценка. - Київ : Либідь, 1995. - 368 с.1Філологічні науки  У корзину
8І90Історико-містобудівні дослідження Керчі / [В. П. Ієвлева та ін. ; за ред. і передм. В. П. Ієвлевої] ; М-во культури України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ ; Чернігів : Деснян. правда, 2011. — 179 с.1Мистецтво  У корзину
9І90Історія повсякденності в її етнічному вимірі: спогади грека-комуніста / [Іван Стріонов ; вступ. ст., комент., відп. ред. Л. Д. Якубова] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. — 332, [1] с. : іл.1Історія  У корзину
10І90Історія релігій в Україні : наук. щорічник / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, КЗ ЛОР ”Львів. музей історії релігії” ; [редкол.: М. М. Капраль (голов. ред.) та ін.]. — Львів : Логос, 2012-. 2018: Вип. 28, ч. 2 * *1Релігія  У корзину
123456789101112131415161718